Welcome

CMS page

De algemene leveringsvoorwaarden van Enjy.

Tenzij schriftelijk anders aangegeven zijn deze voorwaarden bindend.

 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Enjy Licht en Geluid Servicebedrijf, hierna te
noemen “Enjy”, gevestigd te Amersfoort.

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Enjy sluit met een
natuurlijke- of rechtspersoon als wederpartij.
2. Alle hiervan afwijkende bepalingen, ook al komen deze in door de wederpartij gebezigde algemene
voorwaarden of condities voor, danwel wordt door de wederpartij in enig geschrift daar naar verwezen,
zijn voor Enjy niet bindend.
3. Met een afwijking van deze voorwaarden kan door Enjy slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden
ingestemd.
4. In deze voorwaarden wordt het begrip “zaken” gehanteerd ter aanduiding van alle licht-, geluid- en
beeldapparatuur, alsmede alle aanverwante producten en materialen, in de ruimste zin des woords,
die Enjy verkoopt of verhuurt.

Artikel 2: OVEREENKOMSTEN EN AANBIEDINGEN
1. Een overeenkomst komt tot stand indien Enjy een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daaraan
daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.
2. Alle aanbiedingen van de zijde van Enjy zijn voor Enjy vrijblijvend, totdat door Enjy een opdracht
is aanvaard. Zij zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.
Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door Enjy verstrekte gegevens zijn niet bindend.
3. Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van lonen,
arbeidsvoorwaarden sociale- of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantie- premies en
dergelijke worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van Enjy komen, is Enjy bevoegd
de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele terzake bestaande
wettelijke voorschriften. Alle door Enjy opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en
verzendkosten, en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten,
tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. Enjy behoudt zich het recht voor
kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

Artikel 3: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht en/of zaken
moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten, wordt elke fase als een
afzonderlijke transactie beschouwd, die afzonderlijk zullen worden gefactureerd.
4. Het risico betreffende zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

5. Indien het door toedoen van de wederpartij niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te
leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten, behoudt Enjy zich het recht voor de bestelde zaken
en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en
risico van de wederpartij op te slaan. Enjy stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte
opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij
tevens een redelijke termijn waarbinnen de wederpartij Enjy in staat moet stellen de werkzaamheden
te hervatten en/of de zaken te leveren.
6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Enjy gestelde redelijke termijn, als bepaald in
het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door

het enkele verloop van één maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de
uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Enjy het recht de overeenkomst
schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te
zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs, alsmede
eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen.
8. Enjy is bevoegd om terzake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij
(gedeeltelijke) vooruitbetaling of zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met
de werkzaamheden een aanvang te maken.

Artikel 4: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat Enjy tijdig kan beschikken over de voor het verrichten
van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen. De wederpartij overlegt hierover
met Enjy, indien hij dit nodig acht. Enjy dient op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang
te krijgen tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. Tevens dient Enjy
tijdig te kunnen beschikken over voldoende gelegenheid voor aanlevering en opslag van apparatuur
en hulpmiddelen. Ook dient Enjy te kunnen beschikken over aansluitmogelijkheden voor benodigde
energie, zoals elektriciteit, gas, water en dergelijke. De energiekosten zijn voor rekening van de
wederpartij.
2. De kosten voor voldoening aan voornoemde verplichtingen zijn voor rekening van de wederpartij,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Enjy heeft het recht de werkzaamheden c.q. opdracht naar eigen inzicht, eventueel in gedeelten en
eventueel door inschakeling van derden uit te voeren.
4. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Enjy niet normaal of niet zonder
onderbreking kunnen geschieden, is Enjy gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de
wederpartij in rekening te brengen.
5. Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Enjy en de wederpartij te worden overeengekomen
en zonodig schriftelijk te worden bevestigd. Meerwerk zal apart bij de wederpartij in rekening worden
gebracht.
Artikel 5: TRANSPORT VAN BESTELDE ZAKEN
1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Enjy te bepalen wijze, doch voor rekening
en risico van de wederpartij, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Enjy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het
transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door Enjy voor rekening en risico van de wederpartij
opgeslagen, één en ander comform het bepaalde in artikel 3.

Artikel 6: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen
van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten, fouten,
onvolkomenheden en/of gebreken e.d. worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op
de vrachtbrief en onmiddellijk ter kennis van Enjy te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij
Enjy binnen 24 uur na ontvangst c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te
stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Enjy.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken
c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan Enjy te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke
personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 7

van artikel 8 in aanmerking genomen.
4. Indien een reclame niet binnen de hiervoor bedoelde termijnen aan Enjy kenbaar is gemaakt
worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. worden de uit te voeren
werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk
zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
7. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel
8.

Artikel 7: BEPALINGEN M.B.T. HUUR EN VERHUUR VAN ZAKEN
1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst
waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen Enjy en de wederpartij, betrekking hebbende op
beeld-, licht- en/of geluidsapparatuur en/of andere door Enjy te huur aangeboden zaken.
2. De huurperiode, de huurprijs, eventueel de annuleringsregeling en specifieke afspraken m.b.t. de te
verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.
3. Enjy is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de
wederpartij moet worden voldaan.
4. De wederpartij dient de zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient
de wederpartij binnen 24 uur na ontvangst aan Enjy door te geven.
5. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of op- en afbouwwerkzaamheden
buiten de schuld van Enjy, alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij,
worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
6. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden
en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.
7. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen
anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Enjy.
8. Tijdens de huurperiode is de wederpartij verplicht de gehuurde zaken te verzekeren tegen brand,
inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade en soortgelijke omstandigheden
die buiten de schuld van de wederpartij tot schade kunnen lijden. Bij gebreke hiervan is de wederpartij
hoofdelijk aansprakelijk tot vergoeding van de door Enjy geleden schade. De kosten van verzekering
zijn voor rekening van de wederpartij.
9. Defecten aan de gehuurde zaken alsmede schade en verlies c.q. diefstal dienen direct schriftelijk
aan Enjy te worden gemeld onder opgave van alle bijzonderheden.
10. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Enjy, dan wel met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Enjy.
11. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in goede staat en
in de emballage waarin het is aangeleverd, op te leveren.
12. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen
huurperiode is de wederpartij een in redelijkheid door Enjy te bepalen vergoeding verschuldigd,
onverminderd het recht van Enjy op volledige schadevergoeding.
13. Eventuele kosten van ondermeer vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om de gehuurde
zaken terug te brengen in de staat zoals deze door de wederpartij zijn ontvangen, komen voor
rekening van de wederpartij.
14. De wederpartij vrijwaart Enjy tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit
(het gebruik van) de door Enjy via verhuur ter beschikking gestelde zaken.
15. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Enjy. Het is de wederpartij niet toegestaan
derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij aldus evenmin
toegestaan de gehuurde zaken weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen
betaling aan derden ter gebruik af te staan.

16. In geval van beslaglegging op de gehuurde zaken, waaronder begrepen fiscaal bodembeslag of
indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit direct aan Enjy te
melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger direct mede te delen, dat de gehuurde zaken
eigendom zijn van Enjy.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. Enjy kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg
is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan diens
grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van
dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of
andere derden die Enjy bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van
Enjy – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken
c.q. de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige
schadevergoeding.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Enjy nimmer gehouden tot
schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt
wordt door een door Enjy gesloten verzekering.

4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die
reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Enjy zich die zaken – te
zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Enjy tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden
aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van
de schadevergoeding is komen vast te staan.
6. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf, geldt een maximale termijn van één jaar, gerekend vanaf het moment waarop de
verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen Enjy tot vergoeding
van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
7. Indien door Enjy geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie
op gelijke wijze tussen Enjy en de wederpartij gelden.
8. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, neemt Enjy de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
9. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de apparatuur, zaken, materialen
etc., die Enjy tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

Artikel 9: BETALING
1. Betaling  dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn
schriftelijk is overeengekomen en dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de
door Enjy daartoe op de offerte en/of factuur vermelde rekening.
2. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is de wederpartij
van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een
rente van 1,5% cumulatief per maand verschuldigd. Gedeelten van een maand worden in deze als
volle maanden aangemerkt.
3. Enjy is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de wederpartij te verlangen
voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door Enjy enige verdere leverantie wordt
gedaan.
4. Het niet voldoen door de wederpartij aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of

 

zekerheidsstelling geeft Enjy het recht zijn werkzaamheden en/of leveringen op te schorten totdat aan
deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht van Enjy
vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet -uitvoering van de overeenkomst.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Enjy verschuldigde, met
inbegrip van incasso-, deurwaarders-, juridisch advies- en advocatenkosten, zijn voor rekening van
de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan Enjy verschuldigde
met een minimum van € 125,00

Artikel 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Enjy is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud
en vorm van door Enjy samengestelde en geassembleerde licht- geluid- of beeldconfiguraties
en ontwerpen, rapporten, tekeningen, software modellen en dergelijke, die op deze configuraties
betrekking hebben.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van
gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht
uitdrukkelijk en uitsluitend aan Enjy voorbehouden.
3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan Enjy verschuldigde,
komt aan de wederpartij inzake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

Artikel 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Enjy behoudt zich het eigendom voor van alle aan de wederpartij geleverde zaken, zolang de
wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Enjy uit hoofde
van enige overeenkomst van leveranties van zaken en/of verrichtingen van diensten en/of
werkzaamheden, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke
overeenkomst daaronder begrepen.
2. Zolang de wederpartij nog geen eigenaar van de zaken is, is de wederpartij slechts gerechtigd de
zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.
3. Indien de wederpartij in verzuim is met zijn verplichtingen jegens Enjy, is Enjy gerechtigd de
overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan de wederpartij geleverde zaken zonder
rechterlijke tussenkomst terug te nemen.
4. De wederpartij is verplicht Enjy direct schriftelijk te informeren over het feit, dat derden rechten doen
gelden op zaken waarop volgens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 12: OVERMACHT
1. Indien nakoming van datgene waartoe Enjy krachtens de met de wederpartij gesloten
overeenkomst is gehouden wordt verhinderd door overmacht is Enjy gerechtigd de levering op
te schorten zo lang de overmachtstoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de
bevoegdheid van Enjy de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden  en betaling te vorderen van de wel uitgevoerde gedeelten, zulks
zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Enjy onafhankelijke omstandigheid – ook
al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al te voorzien – die nakoming
van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds
begrepen, brand, staking, vergaan van goederen tijdens transport, sabotage, onlusten, waterschade,
overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog,
oorlogsgevaar, iedere vorm van terrorisme, mobilisatie, uitvoer- of invoerbelemmeringen.

Artikel 13: ANNULERING/ONTBINDING
1. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Enjy daarin toestemt. Alsdan is de
wederpartij verplicht, naast vergoeding aan Enjy van ten minste 30% van de afgesproken prijs, tot

 

afname van reeds bestelde zaken, al dan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart
Enjy ter zake.
3. De (huur)overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd
beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist indien de wederpartij in
staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling verkrijgt
of aanvraagt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zijn schuldenaren een buitengerechtelijk
akkoord aanbiedt, op andere wijze het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen verliest,
alsmede indien namens de fiscus bodembeslag wordt gelegd.
4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 14: BEVOEGDE RECHTER
1. Op alle overeenkomsten van Enjy met zijn wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit en/of samenhangend met een overeenkomst tussen
Enjy en zijn wederpartij zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht en zullen, wanneer
behorende tot de competentie van een rechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door
de rechtbank Utrecht.

Artikel 15: WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in augustus 2008. Bij wijzigingen in de algemene
voorwaarden komen daarmee direct de voorgaande algemene voorwaarden te vervallen.